W wyniku przejścia zakładu pracy warunki umów o pracę pracowników przejmowanych pozostają niezmienione. Automatycznie obowiązują u nowego pracodawcy. Są one często inne niż warunki umów o pracę pracowników wcześniej zatrudnionych w tej firmie. Czy zasada równego traktowania ma zastosowanie do zróżnicowanych warunków zatrudnienia również przy przejściu zakładu pracy?
Zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, pracownicy nie mogą być dyskryminowani przy nawiązaniu i rozwiązaniu umowy o pracę, warunkach zatrudnienia, dostępu do szkoleń. Zasada równego traktowania zakazuje takich działań w oparciu o określone kryteria, takie jak płeć, wiek, przekonania polityczne i inne wymienione w kodeksie pracy.
Równocześnie kodeks pracy przewiduje prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Nie ma przy tym znaczenia kryterium wieku czy płci, za to bierze się pod uwagę zakres odpowiedzialności i wysiłek przy wykonywanej pracy, kwalifikacje pracownika oraz jego doświadczenie zawodowe.
Przepisy prawa pracy milczą na temat tego, czy zasady równego traktowania mają zastosowanie również w tak szczególnych sytuacjach jak przejście zakładu pracy. Z jednej strony nie nakazują zaproponowania przejmowanym pracownikom warunków pracy zbliżonych do tych, jakie są oferowane dotychczasowym pracownikom. Brak jest również postanowień, które nakazywałyby konieczność dostosowania warunków pracy pracowników przejętych oraz przejmowanych w jakimś określonym czasie.
Wobec braku przepisów w tym zakresie należy uznać, iż zasady równego traktowania mają zastosowanie również do przejścia zakładu pracy. Będzie to dotyczyło zarówno wysokości wynagrodzenia, jak i dodatkowych świadczeń, systemu premiowania czy dostępu do szkoleń. Nie ma przy tym znaczenia, czy dostosowaniu będą podlegały warunki pracy dotychczasowych czy przejmowanych pracowników. Zmiana warunków zatrudnienia może być dokonana już następnego dnia po faktycznym przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nowy pracodawca powinien albo zaproponować je w formie wypowiedzenia zmieniającego lub też podpisać porozumienie stron. Porozumienie stron mogłoby wejść w życie już w następnym dniu po przejściu zakładu pracy.