Jedną z kompetencji związku zawodowego jest możliwość wskazania w uchwale osób, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. W odniesieniu do takich pracowników wypowiedzenie, jak i rozwiązanie umowy o pracę uznaje się za zgodne z prawem dopiero po uzyskaniu aprobaty zarządu zakładowej organizacji związkowej. Jakie skutki niesie ze sobą nieprzekazanie pracodawcy uchwały zawierającej wskazanie osób szczególnie chronionych?
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych szczególną ochronę trwałości stosunku pracy wynikającą z imiennego wskazania w uchwale zarządu uzyskują jego członkowie lub inni pracownicy będący członkami danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnieni do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. W wyniku nowelizacji z 26 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 40, poz. 374), art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie zawiera już wyliczenia funkcji związkowych, którym z mocy prawa przypisywało się szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Obecnie ustawodawca wymaga od związku zawodowego, aby zarząd, w formie uchwały, wskazał imiennie osoby korzystające z tej ochrony. Zgodnie z wyrokiem SN z 23 lutego 2005 r., III PK 77/04 dopiero od przekazania informacji pracodawcy osoby te nabywają prawo do szczególnej ochrony. Wskazanie wymaga też formy pisemnej.
W mojej ocenie nie będzie prawidłowa informacja wskazująca jedynie dane personalne osób chronionych. Pismo zarządu związku powinno zawierać także odpis uchwały określającej pracowników, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. Ważne jest to również w kontekście tego, iż w wyniku imiennego wskazania członkowie związku, poza szczególną ochroną trwałości stosunku pracy, nabywają również prawo do reprezentowania związku wobec pracodawcy. Za taką wykładnią przemawia także wspomniana nowelizacja ustawy. Wydaje się zatem, iż brak przekazania pracodawcy uchwały zarządu organizacji związkowej skutkować może zwolnieniem pracodawcy z obowiązku opisanego w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.