Podczas rekrutacji do pracy w administracji coraz częściej wymagana jest znajomość języka obcego. Są urzędy, na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie certyfikat językowy jest wymagany na prawie każdym stanowisku. Znajomość języka jest też niezbędna, aby stać się urzędnikiem Służby Cywilnej (SC).

- Znajomość języka jest coraz częściej wymogiem koniecznym dla osób starających się o pracę w resorcie obrony narodowej - mówi Jacek Olbrycht, dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Według niego wymóg ten jest szczególnie ważny przy rekrutacji do pracy w departamentach zajmujących się współpracą międzynarodową i bezpieczeństwem państwa.

Pracownik Służby Cywilnej decydujący się na karierę w administracji może starać się o mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej. Taki status daje większą ochronę przed zwolnieniem i bez względu na stanowisko zwiększa jego zarobki o 880 zł. Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) o uzyskanie mianowania w SC może ubiegać się osoba, która zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych UE.

Natomiast osoby, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy, mogą ubiegać się o wysokie stanowiska. Tak samo jak w przypadku urzędnika mianowanego, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 8 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), osoba taka powinna znać co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych UE.

W obu przypadkach postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. W przypadku egzaminu z języka trzeba wykazać się nie tylko ogólną jego znajomością, ale także znajomością leksyki z zakresu administracji publicznej. Zakres tematyczny poruszany podczas egzaminu obejmuje m.in. aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Polski i system administracji publicznej w kraju lub państwie członkowskim UE, w którym językiem urzędowym jest język obcy zdawany przez kandydata.

Kandydat ubiegający się o mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej nie musi, jak kandydat do Państwowego Zasobu Kadrowego, zdawać egzaminu z języka. Wystarczy, że przedstawi dokument potwierdzający jego znajomość. Określa je załącznik nr 2 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 13, poz. 82 z późn. zm.). Może nim być m.in. dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej, nauczycielskiego kolegium języków obcych, Matury Europejskiej (European Baccalaureate). Dowodem znajomości języka mogą też być odpowiednie certyfikaty. W przypadku języka angielskiego jest to certyfikat od poziomu First Certificate in English (FCE), języka niemieckiego - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) B2, a języka francuskiego Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) B2.

Pracownicy Służby Cywilnej ubiegający się o mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej, którzy nie posiadają żadnego z powyższych dokumentów, mogą odbyć półroczny kurs w KSAP i uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. Certyfikat wydawany przez KSAP, poza postępowaniem kwalifikacyjnym do Służby Cywilnej, jest również honorowany przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatycznej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- Przed przystąpieniem do lingwistycznego postępowania urzędnicy piszą wstępny test i są kwalifikowani do poszczególnych grup. Do kursu nie są przyjmowane osoby, które w ogóle nie znają języka - wyjaśnia Magdalena Grzela z KSAP.

Dodaje, że urzędnik po zaliczeniu takiego postępowania otrzymuje certyfikat KSAP. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. Test ma sprawdzić rozumienie ze słuchu i tekstu pisanego oraz znajomość struktur językowych i słownictwa. Część ustna polega na autoprezentacji lub prezentacji urzędu, w którym egzaminowany pracuje, sprawdzeniu umiejętności komunikowania i umiejętności ustnego przekazywania informacji na zadany temat.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

www.dsc.kprm.gov.pl/

www.rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/