Przedsiębiorcy, którym przyznano dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będą karani finansowo, jeśli nie rozliczą się w terminie ustalonym w harmonogramie płatności z wykorzystania co najmniej 70 proc. kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania. Od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych zaliczkowo będą naliczane odsetki jak od zaległości podatkowych. Będą liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

– Zdarzały się przypadki, gdy beneficjenci przetrzymywali otrzymane środki na lokatach bankowych. Teraz w takiej sytuacji zapłacą karne odsetki – mówi Iwona Nakielska, dyrektor Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Nowe zasady dotyczą wszystkich programów operacyjnych i wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia.