Czek podróżny, dokument świadczący o przyznaniu stypendium, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej lub środkach na rachunku bankowym mającym siedzibę na terytorium Polski mogą potwierdzić posiadanie odpowiednich środków na utrzymanie w Polsce. Tak wynika z obowiązującego od wczoraj rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 222, poz. 1766).

Zaświadczenia z banku powinny być wydane najpóźniej na miesiąc przez złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony. Tak jak dotychczas cudzoziemiec uczący się na studiach stacjonarnych lub naukowiec prowadzący w naszym kraju badania powinien posiadać co najmniej 800 zł na każdy miesiąc pobytu przez 12 miesięcy. Jeśli przyjeżdża z rodziną, to na każdą osobę powinien mieć dodatkowo nie mniej niż 450 zł miesięcznie.

Dotychczasowe rozporządzenie nie wskazywało jednak dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków. Ponadto cudzoziemiec musi mieć środki na powrót do swojego kraju – zasadniczo w równowartości biletu, na podstawie którego przyjechał, ale nie mniej niż: 200 zł – gdy przybył z państwa sąsiadującego z Polską, 500 zł – z innego państwa europejskiego, i 2,5 tys. zł – spoza Europy.

W ubiegłym roku akademickim na studiach stacjonarnych studiowało w Polsce prawie 12 tys. cudzoziemców.