Cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk założyły Kolegium Studiów Społecznych PAN, jako forum współpracy naukowej i wspólnej działalności edukacyjnej.
Każdy z instytutów PAN (Filozofii i Socjologii, Nauk Ekonomicznych, Nauk Prawnych oraz Psychologii) wchodzących w skład Kolegium jest wiodącą placówką naukową w kraju, w zakresie swojej specjalności. Kolegium zaś pozwala usprawnić prowadzenie przez te instytuty studiów podyplomowych i doktoranckich, które są przez nie oferowane od wielu lat. Na razie oferta dostępna jest jedynie w Warszawie.
Profesorowie i pracownicy naukowi wspomnianych instytutów są również obecni na wielu znanych uczelniach, np. na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim, na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej, w Szkole Głównej Handlowej, czy w uczelniach prywatnych. Zdaniem prof. Leszka Jezierskiego instytuty PAN to przede wszystkim placówki badawcze, ale ich pracownicy mają niemałe doświadczenie dydaktyczne.
- Myślę, że jako dobrzy badacze okażą się też dobrymi wykładowcami. Tradycja akademicka uznaje, że do dobrej pracy ze studentami niezbędne jest prowadzenie własnych badań. Jedno ułatwia drugie – podkreśla prof. Jasiński.
Do najciekawszych kierunków studiów podyplomowych proponowanych przez Kolegium Nauk Społecznych zaliczyć można kierunki: 1) Kultura, Media i Komunikacja Społeczna, 2) Przywództwo (Leadership), 3) Negocjacje i mediacje, 4) Marketing usług finansowych, 5) Ekonomia zarządzania w działalności gospodarczej. Na uwagę zasługują propozycje z zakresu zarządzania: 1) bankiem komercyjnym, 2) projektami informatycznymi, 3) wartością przedsiębiorstwa, 3) zarządzanie w ochronie zdrowia, 4) zarządzanie w sektorze publicznym, 5) zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych. Więcej informacji o studiach podyplomowych w Kolegium PAN można uzyskać pod nr tel. (022) 656 64 31 lub mailem: mba@inepan.waw.pl.