Ewaluacja oznacza oszacowanie, określenie wartości, a także ocenę. Komisja Europejska definiuje ewaluację pod kątem technicznym. Rozumie przez nią ocenę realizacji danego projektu dokonaną na podstawie jego efektów, rzeczywistego wpływu na uczestników oraz skuteczności zaspokojenia potrzeb, które legły u podstaw opracowania projektu. Chodzi o stwierdzenie, czy zostały osiągnięte zamierzone cele.

Cele ewaluacji

Ewaluacja, jako proces systematycznej analizy, w ostatnich latach bardzo zyskała na znaczeniu w odniesieniu do projektów dotowanych z funduszy europejskich (szczególnie przeznaczonych na tzw. cele miękkie, czyli m.in. rozwijanie kwalifikacji). Wyniki badań ewaluacyjnych odgrywają coraz ważniejszą rolę w procesie kształtowania polityki rozwoju kwalifikacji kadr w skali przedsiębiorstw i – szerszej – w skali całych branż, regionów. Dlatego wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej (także Polska) zobowiązane są do przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej otrzymywanej z funduszy strukturalnych w budżecie na latach 2008-2013, w szczególności na cele miękkie.

Ewaluacja projektów dotowanych z funduszy unijnych ma pozwolić na skuteczną ich ocenę. Jej celem jest sprawdzenie spójności wszystkich działań realizowanych w projekcie, ich racjonalności i użyteczności dla grupy docelowej objętej wsparciem oraz określenie faktycznie osiągniętych wyników. Zgromadzenie takiego zasobu wiedzy ma umożliwić w przyszłości sprawniejszą realizację projektów i przyczynić się do skutecznego osiągnięcia założonych wyników.