Szkolenia i studia mają podnosić kwalifikacje pracowników i służyć poprawie jakości i efektywności ich pracy. Od niedawna są również traktowane przez pracodawców jako wabik na najlepszych pracowników na rynku. Potrzeby szkoleniowe wynikają zazwyczaj z konieczności zdobycia przez pracowników umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy na określonym stanowisku. Jednakże coraz częściej pracodawcy decydują się na przeprowadzenie szkoleń z uwagi na mniej oczywiste cele – choćby na wzmocnienie więzi pracownika z firmą.

Obowiązkowe i nieobowiązkowe

Zgodnie z art. 17 (w związku z art. 94 pkt 6) kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji. Warto zaznaczyć, iż na podstawie art. 94 pkt 4 kodeksu pracy, pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia tylko jednego rodzaju szkoleń – z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady szkolenia, ich zakres i treść reguluje rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pozostałym zakresie pracodawca jest zobowiązany jedynie do wspierania pracownika w podnoszeniu jego kwalifikacji. W konsekwencji pracownik nie ma uprawnień, które pozwalałyby mu żądać od pracodawcy zorganizowania, czy też sfinansowania szkolenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2000 roku, I PKN 657/99). Mimo to, wielu pracodawców decyduje się na organizację różnego rodzaju szkoleń. Przybierają one różną formę. Nie rzadko nie są związane z podnoszeniem kwalifikacji koniecznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.