Otrzymywane przez dzieci stypendia nie będą wliczane do dochodu rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
Stypendia szkolne, czyli pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) lub motywacyjnym (m.in. stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe) są obecnie brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodziny, uprawniającego do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
Wyłączenie uczniowskich stypendiów z katalogu dochodów zakłada uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. nr 175, poz. 1362). Ma ona wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.