Stypendia szkolne, czyli pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) lub motywacyjnym (m.in. stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe) są obecnie brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodziny, uprawniającego do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Wyłączenie uczniowskich stypendiów z katalogu dochodów zakłada uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. nr 175, poz. 1362). Ma ona wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

– To dobra zmiana, bo często takie stypendium dodawane do dochodów rodziny powoduje obniżenie wysokości zasiłku stałego – mówi Grażyna Mirecka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Kołobrzegu.

Dodaje, że niepodwyższanie od kilku lat kryterium dochodowego w pomocy społecznej powoduje, że w przypadku niektórych rodzin stypendium wpływa na odmowę przyznania wsparcia z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu dochodu.

– Stypendia o charakterze socjalnym, które służą wyrównywaniu szans edukacyjnych, rzeczywiście nie powinny być wliczane do dochodu. Inny charakter mają stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe czy sportowe, one są niezależne od osiąganych przez rodzinę dochodów – uważa Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Jednocześnie otrzymywane przez uczniów stypendia są uznawane za dochód przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

– Skoro zdecydowano się na taką zmianę w pomocy społecznej, powinna ona dotyczyć także zasiłków rodzinnych i świadczeń z Funduszu – uważa Grażyna Mirecka.