Zgodnie z przepisami górnicy mają prawo do emerytury po przepracowaniu pod ziemią co najmniej 25 lat w pełnym wymiarze czasu pracy (co do zasady jest on zgodny z kodeksem pracy, tj. 40 godzin tygodniowo). Czas ten jest rozliczany za okresy miesięczne. Jeśli więc górnik ma jakieś dni wolne (np. zwolnienie lekarskie), może okazać się, że w danym miesiącu nie pracował w pełnym wymiarze. Powoduje to, że taki miesiąc nie jest mu zaliczany do stażu koniecznego do uzyskania prawa do emerytury po 25 latach pracy.

Nowelizacja, uchwalona głosami wszystkich 435 posłów obecnych na sali, stanowi, że na wniosek górnika czas jego pracy będzie mógł być rozliczny kwartalnie, co ułatwi ewentualne uzupełnienie godzin brakujących do pełnego wymiaru czasu pracy w ciągu miesiąca.

Jeśli górnik nie złoży wniosku o rozliczenie kwartalne, jego czas pracy będzie nadal rozliczany w systemie miesięcznym.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 dni od daty ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Teraz zostały skierowane do Senatu.