Za przyjęciem noweli głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Większe kary za brak zezwolenia

Nowela przewiduje zaostrzenie kar za prowadzenie domów pomocy społecznej bez wymaganych zezwoleń. Wojewoda będzie mógł nałożyć karę 20 tys. zł na placówki, w których przebywa powyżej 10 osób i 40 tys. w sytuacji, gdy placówki te - mimo wcześniejszego nałożenia kary - będą działać nadal.

Wojewoda będzie miał również możliwość wydania nakazu wstrzymania prowadzenia takiej placówki.

1 inspektor na 25 placówek

Nowelizacja wprowadza także obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego inspektora na 25 domów pomocy społecznej. Nakłada również na domy pomocy społecznej obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, dotyczącej osób przebywających w placówce. Ma ona dotyczyć m.in. stanu zdrowia pensjonariuszy, ewidencji wydanych orzeczeń i zleceń lekarskich, a także danych kontaktowych do rodziny lub opiekuna prawnego.

Widoczne zezwolenia

Wszystkie domy pomocy społecznej będą musiały umieszczać w widocznym miejscu, przy wejściu do budynku, tablicę informacyjną o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie placówki i numerze wpisu do rejestru.

Zgodnie z ustawą, do przychodów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, nie będą wliczane zasiłki socjalne oraz pomoc materialna. Dotychczas w tym zakresie nie było jednolitej praktyki.

W przypadku nieodebrania świadczenia z pomocy społecznej przez dwa miesiące, świadczenie to zostanie wstrzymane i ośrodek pomocy społecznej będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Jeżeli nie będzie można przeprowadzić rodzinnego wywiadu środowiskowego i nawiązać kontaktu z osobą uprawnioną do świadczenia w inny sposób, świadczenie zostanie odebrane.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.