W 2003 roku, czyli jeszcze przed rozszerzeniem UE o dziesięć nowych krajów, w Danii zawarte zostało porozumienie (tzw. ţstaftalen, czyli umowa wschodnia) dotyczące rozszerzenia UE i duńskiego rynku pracy. Ten akt prawny wprowadził w Danii tzw. okres przejściowy do 1 maja 2009 r. oraz wiele reguł ograniczających swobodny dostęp do duńskiego rynku pracy obywateli krajów nowej Unii (w tym także Polski).

Pewne zmiany do umowy wprowadzono w kwietniu 2006 r., ale następnie cała umowa wschodnia została 1 maja 2008 r. zweryfikowana. Weryfikacja ta dotyczy zmiany reguł przejściowych dla dziesięciu nowych krajów UE i roli partnerów przy zabezpieczeniu uporządkowanych warunków pracy i płacy.

Jakie zmiany

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem umowy wschodniej od wszystkich pracowników z nowych dziesięciu krajów UE wymagano zezwolenia na pobyt i pracę (Opholdsog arbejdstilladelse). Od maja 2008 r. wymóg ten dotyczy tylko części pracowników. Ograniczenie to nie dotyczy m.in. osób legitymujących się co najmniej 12-miesięcznym ciągłym zatrudnieniem w Danii. Zniesiony też został obowiązek posiadania zezwolenia na pracę i pobyt dla:

• pracowników objętych układem zbiorowym,

• specjalistów, naukowców, wykładowców i osób na kierowniczych stanowiskach objętych układem zbiorowym pracy; dokładnie został też zdefiniowany katalog zawodów, specjalności i stanowisk objętych ułatwieniami.

Wprowadzono też szczególne reguły pozostawania do dyspozycji rynku pracy dotyczące osób (także cudzoziemców), które stały się bezrobotne. Należą do nich:

• obowiązek przynależności do A-kasy (kasa ubezpieczenia od bezrobocia) minimum przez jeden rok,

• obowiązek rejestracji w państwowym centrum pracy - jobcenter,

• gotowość do podjęcia pracy.

Jeżeli te warunki są spełnione, w miejscu zamieszkania osoby bezrobotnej jest realny brak miejsc pracy, a ponadto osoba taka jest gotowa do podjęcia pracy, to może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

System informacji

Zweryfikowana wersja umowy wschodniej - w związku ze wzrastającą w Danii liczbą zagranicznych pracowników i usługodawców - zauważyła też potrzebę i konieczność zwiększenia ilości informacji o duńskim rynku pracy, jego zasadach i ograniczeniach, a także usprawnienia systemu jej przepływu.

Dokonano podziału środków finansowych, przeznaczanych na:

• śledzenie informacji o przestrzeganiu zasad duńskiego rynku pracy,

• występujące na rynku pracy ograniczenia, na które zwrócić należy szczególną uwagę,

• ułatwienie obustronnej współpracy w sprawach dotyczących obcej siły roboczej na duńskim rynku pracy.

W efekcie tworzona jest sieć narodowych biur odpowiedzialnych za rozpowszechnianie i dostarczanie właściwych informacji firmom zagranicznym. Nowe informacje zostaną ogłoszone w formie elektronicznej na stronie www.posting.dk oraz w formie drukowanej w broszurze - Working in Denmark - a guide to the danish labour market (Manualen om regler for opholg og arbejde i Danmark).

WAŻNE WERSY

Pełną i zweryfikowaną wersję Ó/staftale znaleźć można na stronach duńskiego ministerstwa pracy - Beska'eftigelsesministeriet - www.bm.dk

17 tys.

Polaków przebywało w Danii ponad 3 miesiące w 2007 roku

Źródło: GUS

gp@infor.pl