Jeszcze większy wymiar dni wolnych

Urlop przysługujący urzędnikom służby cywilnej w wymiarze podstawowym i zwiększonym może zostać dodatkowo przedłużony, o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności.

Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje bowiem czas wolny w tym samym wymiarze, w którym praca ta była wykonywana. Pracownicy służby cywilnej mają pod tym względem szersze uprawnienia, ponieważ czas wolny przysługuje im za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych bez zastrzeżenia pory jej wykonywania.

Urzędnikowi służby cywilnej dzień wolny od pracy przysługuje ponadto za pracę w niedzielę. Zasadą jest to, iż dzień wolny za pracę w niedzielę powinien być wykorzystany w najbliższym tygodniu. Dzień wolny przysługuje urzędnikowi także za pracę w święto, przy czym przepisy nie określają w tym przypadku terminu, w którym powinien on zostać udzielony. Uprawnienia do otrzymania dni wolnych za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w nocy, za pracę w niedzielę i święta, o ile wystąpiła taka konieczność urzędnik (jak i pracownik), służby cywilnej może w łatwy sposób wykorzystać do przedłużenia sobie urlopu. Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny oraz dni wolne mogą być bowiem udzielone w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Przykład: Nabycie uprawnień

Urzędnik służby cywilnej ma na początku 2010 r. pięcioletni staż pracy w urzędzie wojewódzkim oraz 20-letni staż pracy w spółkach komunalnych i przedsiębiorstwach państwowych. W 2010 r. nabędzie on tylko jeden dzień urlopu dodatkowego.

Przykład: Staż pracy w administracji

Urzędnik służby cywilnej w chwili nawiązania stosunku pracy legitymuje się 16-letnim stażem pracy w administracji publicznej. Już w pierwszym roku pracy będzie mu przysługiwał dodatkowy urlop w pełnym wymiarze.

Podstawa prawna

Art. 3, art. 97 ust. 1–3, art. 105 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505).