Uprawnienie do urlopu w zwiększonym wymiarze

Prawo do urlopu podstawowego posiadają wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej.

Są nimi:

● pracownicy służby cywilnej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni na podstawie mianowania.

Urlop dodatkowy przysługuje wyłącznie drugiej grupie członków korpusu, czyli urzędnikom służby cywilnej, którzy pomimo takiego nazewnictwa również posiadają status pracownika, a od grupy nazwanej pracownikami służby cywilnej różni ich podstawa nawiązania stosunku pracy.

Uregulowanie takie uzasadnione jest zakresem podporządkowania oraz koniecznością zwiększonej dyspozycyjności urzędników służby cywilnej w stosunku do pozostałych członków korpusu służby cywilnej, szczególnie możliwością przenoszenia urzędnika na inne stanowisko w tym samym urzędzie, przenoszenia do innego urzędu w tej samej miejscowości a z pewnymi ograniczeniami również do innej miejscowości.

Urzędnikowi służby cywilnej przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze wynoszącym po pięciu latach zatrudnienia w służbie cywilnej jeden dzień. Urlop ten wzrasta z każdym rokiem pracy o jeden dzień, aż do osiągnięcia 12 dni.

Zaliczanie okresu wcześniejszego zatrudnienia

Nie oznacza to jednak, iż każdy z urzędników służby cywilnej wykonujący pracę na podstawie ustawy, która obowiązuje od kilku miesięcy, przepracować musi pięć lat, aby uzyskać dodatkowy dzień urlopu. Ustawodawca zdecydował bowiem, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza się okres zatrudnienia w administracji publicznej.

W związku z takim uregulowaniem zaliczenia dotychczasowego zatrudnienia pojawić się może problem z ustaleniem pojęcia administracji publicznej, ponieważ w doktrynie funkcjonuje co najmniej kilka jego definicji.