W okresie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego pracownikom przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem. W tym czasie pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę podwładnego tylko w przypadkach ściśle określonych w kodeksie pracy. W razie bezprawnego zwolnienia firma musi liczyć się z ostrzejszymi konsekwencjami niż w przypadku rozwiązania stosunku pracy z innymi podwładnymi.

Ponadto po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego pracodawca powinien zapewnić pracownikowi takie same lub równorzędne warunki pracy, jakie przysługiwały mu przed rozpoczęciem urlopu. Taka sama ochrona przed zwolnieniem przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy skorzystają z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wyjątkowe sytuacje

Pracownik, który korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, może zostać zwolniony z pracy tylko w szczególnych sytuacjach. Pracodawca ma prawo wypowiedzieć jego umowę o pracę tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. W takiej sytuacji pracodawca musi uzgodnić termin rozwiązania umowy o pracę z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową.

W przypadku umów zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy umożliwia każdej ze stron rozwiązanie takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Kodeks pracy dopuszcza też rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z podwładnym korzystającym z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu ojcowskiego. Jest to dopuszczalne, jeśli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli w razie:

● ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

● popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem),

● zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka dodatkowa ochrona przed zwolnieniem przysługuje rodzicom.