Sprawowanie funkcji rodzicielskich nad naturalnym potomstwem a prawna opieka nad dzieckiem adoptowanym to dwie różne sytuacje. Kodeks pracy w pewnym zakresie nie różnicuje jednak sytuacji rodziców biologicznych dziecka i opiekunów prawnych. Dotyczy to np. ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w czasie wykonywania funkcji rodzicielskich oraz gwarancji po zakończeniu zwolnienia z tytułu macierzyństwa.

Część uprawnień rodzicielskich rodziców adopcyjnych gwarantują przepisy, które dziś wchodzą w życie.

Wymiar urlopu

Kodeks pracy rozróżnia urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Ten drugi przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia (lub pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem).

Wymiar tego urlopu jest uzależniony od liczby przyjętych dzieci i wynosi od 20 tygodni w przypadku jednego dziecka do 37 tygodni w razie przyjęcia pięciorga lub więcej dzieci. Urlop ten przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkoły, do dziesiątego roku życia. Najniższy wymiar urlopu dla rodzica adoptowanego dziecka wynosi dziewięć tygodni.

Rodzice adoptujący dziecko mogą podzielić się urlopem z tytułu macierzyństwa na podobnych zasadach jak rodzice biologiczni dziecka.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zasad dzielenia się urlopem

Choroby rodzica

Prawa do urlopu dodatkowego

Pracy podczas urlopu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Uprawnienia rodziców adopcyjnych.