Minimalne mnożniki służące do obliczania wynagrodzenia członków służby cywilnej zostały podwyższone, a maksymalne – zmniejszone.
Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się mnożniki, które są podstawą obliczania wynagrodzeń zasadniczych członków korpusu służby cywilnej. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. nr 211, poz. 1630) podwyższa minimalne mnożniki we wszystkich pięciu grupach stanowisk i obniża większość maksymalnych. W efekcie osoby pracujące na stanowiskach wspomagających, najniższych, nie będą mogły zarabiać mniej niż 1499 zł w urzędach centralnych oraz 1311 zł w urzędach skarbowych i w inspekcjach.
Z danych Departamentu Służby Cywilnej wynika jednak, że obowiązkowe podwyżki otrzyma tylko 315 pracowników ze 120 tys. pracujących w służbie cywilnej. Ponadto, jeśli w dniu wejścia w życie rozporządzenia mnożnik danego pracownika jest niższy, to może on otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości aż do 31 grudnia 2010 r. Oznacza to, że najmniej zarabiający pracownicy mogą otrzymać podwyżki dopiero od stycznia 2011 r.
Od nowego roku zmniejszają się też maksymalne mnożniki w większości grup stanowisk. Przykładowo na stanowiskach specjalistycznych w 2010 roku w urzędach centralnych wynagrodzenie zasadnicze nie będzie mogło być wyższe niż 6558,44 zł. Dotychczas było to 8132,466 zł. Jednak pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie przepisów będą mieli wyższe mnożniki od nowo obowiązujących, zachowają dotychczasowe wynagrodzenie.Ponadto będą trzy tabele mnożników służących do ustalania wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, a nie jak dotychczas jedna. Różne mnożniki będą obowiązywały w: ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w urzędach i izbach skarbowych oraz w zespolonej i niezespolonej administracji, czyli m.in. w inspekcjach, urzędach morskich, górniczych itp.
Rozporządzenie uwzględnia też wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Do 31 grudnia 2009 r. mnożniki dla nich określało rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe.
Szczegółowe zasady ustalania i wypłacania urzędnikom m.in. dodatku za wysługę lat czy nagrody jubileuszowej nie zostały zmienione w rozporządzeniu. Z tym że określa również kwalifikacje wymagane dla wyższych stanowisk w służbie cywilnej.
Z kolei ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków okołobudżetowych (Dz.U nr 219, poz. 1706) likwiduje dodatek specjalny w służbie cywilnej. Tak więc od 1 stycznia wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, a wynagrodzenie urzędnika jeszcze z dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.
Podstawa prawna
Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. nr 211, poz. 1630).
Ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków okołobudżetowych (Dz.U nr 219, poz. 1706).