Przepisy prawa pracy co do zasady zabraniają wypowiadania bądź rozwiązywania umów o pracę z pracownicami w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. Czy pracującym matkom przysługują też inne uprawnienia pracownicze?
Szczególna ochrona przed zwolnieniem obejmuje pracownicę od początku ciąży i jest kontynuowana w okresie urlopu macierzyńskiego, a także, w pewnym zakresie, w czasie urlopu wychowawczego. Wyjątkowo rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z pracownicą będącą w ciąży lub korzystającą z urlopu macierzyńskiego jest możliwe w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Firma może też rozwiązać stosunek pracy z taką pracownicą bez wypowiedzenia z jej winy, gdy reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy.
Pracodawca nie może także co do zasady wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.