Od jutra zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708). Zastąpią one regulacje z 1991 roku.

Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają zmiany w przebiegu postępowania przed sądem lekarskim, którego przebieg ma być jawny dla pokrzywdzonego. Dodatkowo będzie on stroną postępowania, a nie tak jak dotychczas jedynie świadkiem. Dzięki nowym przepisom będzie on mógł powoływać biegłych, pełnomocnika i przedstawiać opinie biegłych.

Poszerzony też został wachlarz kar stosowanych wobec lekarzy ukaranych przed sądem lekarskim. Do kary upomnienia, nagany, czasowego i dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu dołączono możliwość nakładania na lekarzy kary finansowej, czasowego zakazu wykonywania pewnych czynności medycznych oraz sprawowania funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Ustawa utrzymuje dotychczasową liczbę okręgowych izb lekarskich (rząd proponował, by ich liczbę zmniejszyć do 16). Nie wprowadzono również zmian, jeżeli chodzi o obowiązek przynależności do samorządu lekarskiego. Każdy lekarz chcący wykonywać zawód musi do niego należeć i opłacać składkę zdrowotną.