Rozmowa z BEATĄ CHOLEWKĄ - Dzięki decyzji Komisji Europejskiej o skróceniu studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych więcej z nich będzie się dokształcać za środki unijne.
DOMINIKA SIKORA
Co oznacza decyzja Komisji Europejskiej o skróceniu czasu trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych?
BEATA CHOLEWKA*
Przede wszystkim właściwą ocenę kształcenia uzyskanego przez pielęgniarki i położne, które ukończyły licea medyczne w Polsce. Wcześniejsze wyliczenia Komisji Europejskiej spowodowały znaczne niedoszacowanie godzin kształcenia, w wyniku którego ta grupa nie miała uznawanych kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie wyznaczony był w rozporządzeniu ministra zdrowia długi czas kształcenia uzupełniającego.
Dlaczego dopiero teraz KE podjęła taką decyzję?
Bo tyle trwa procedura wymagana dla tego typu wniosków.
Jak to wpłynęło na sytuację pielęgniarek i położnych?
Konsekwencją tego niedoszacowania było wydłużenie studiów pomostowych. W przypadku osób, które rozpoczęły kształcenie przed 1980 rokiem, wyniosło ono 3 tys. godzin, a dla osób po 1980 roku – 1633 godziny.
Ile będą trwać skrócone studia?
Skrócone studia będą trwały nie mniej niż 1150 godzin kształcenia realizowanych w czasie dwóch semestrów.Ile pielęgniarek i położnych już w taki sposób uzupełniło swoje kwalifikacje?
W latach 2004–2007 studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo ukończyło około 13 tys. osób.
Co dzięki nim zyskują?
Po ukończeniu studiów pomostowych pielęgniarka lub położna uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem licencjata pielęgniarstwa (położnictwa), które są automatycznie uznawane w krajach UE. Ukończenie studiów pomostowych przyczynia się do upowszechnienia wyższego wykształcenia zawodowego wśród pielęgniarek i położnych, umożliwia im rozwój naukowy poprzez ewentualną kontynuację kształcenia na studiach magisterskich, a także podniesienia rangi i pozycji społecznej tych zawodów.
Jak wygląda kwestia dofinansowania studiów pomostowych ze środków UE?
Od ubiegłego roku Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia pełni rolę beneficjenta systemowego dla projektu Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany jest do co najmniej 24 tys. pielęgniarek i położnych i będzie realizowany aż do 2015 roku. Środki finansowe na jego realizację zostały zaplanowane w kwocie ponad 179,6 mln zł.Ile pielęgniarek i położnych studiuje dzięki unijnemu wsparciu?
Obecnie około 8,5 tys. osób. Ze wstępnych analiz wynika, że dzięki skróceniu czasu trwania studiów pomostowych z dofinansowania skorzysta większa grupa pielęgniarek i położnych niż zakładana na etapie projektowania. Może to być nawet 6 tys. osób.
Na jaką pomoc w związku z tym mogą liczyć pielęgniarki i położne?
Z uwagi na to, iż projekt realizowany jest przy współpracy uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, osoby zainteresowane studiami mogą korzystać z dofinansowania studiów pomostowych, wybierając uczelnię realizującą projekt. Przewiduje on możliwość współfinansowania przez uczestników kosztów kształcenia w kwocie nie wyższej niż 400 zł w roku akademickim 2008/2009 i nie wyższej niż 350 zł za jeden semestr w roku akademickim 2009/2010, w przypadku gdy koszt semestru w danej uczelni przekracza wysokość dopłaty z EFS. W 2008 oraz 2009 roku nie wystąpiła taka sytuacja. W związku z tym pielęgniarki i położne uczestniczące w projekcie nie ponosiły kosztów kształcenia.
Jakie warunki muszą spełnić pielęgniarki, które planują podjęcie studiów pomostowych dofinansowanych ze środków unijnych?
Warunkiem udziału w studiach pomostowych współfinansowanych ze środków unijnych jest m.in. ukończenie jednej ze szkół medycznych kształcących w zawodzie pielęgniarki lub położnej, posiadanie świadectwa dojrzałości, zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki lub położnej na terenie Polski. Zainteresowane osoby muszą również posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu, pozytywnie przejść proces rekrutacji, podpisać umowę uczestnictwa w projekcie, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
*Beata Cholewka
dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, magister pielęgniarstwa, związana z sektorem ochrony zdrowia przez 22 lata pracy zawodowej