Za niezgodny z konstytucją Trybunał uznał 28 kwietnia 2009 r. przepis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który uniemożliwia związkom zawodowym wpływanie na kształt statutu uczelni niepublicznej. Wniosek do Trybunału o zbadanie tego przepisu złożyła Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".

Przyjęty przez rząd projekt znosi niekonstytucyjność tych regulacji poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym "statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala organ kolegialny, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni". Związki zawodowe będą miały 30 dni na zaopiniowanie zmian wprowadzanych do statutu.

Projekt wprowadza też dwuletni termin na przedłożenie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia statutów odpowiadających nowym przepisom. Dotyczy to uczelni, których statuty zostały nadane lub uchwalone, bez zasięgania opinii działających w nich związków zawodowych.

Statut uczelni niepublicznej reguluje m.in. kwestie odnoszące się do sytuacji prawnej osób zatrudnionych w szkołach wyższych, w tym przede wszystkim nauczycieli akademickich. Ponadto określa wymagania kwalifikacyjne, jakie musi spełniać kandydat na prorektora, kompetencje dziekana, tryb postępowania poprzedzającego zatrudnienie pracownika po raz pierwszy na podstawie mianowania, okresy zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta dla osób nieposiadających stopnia doktora i doktora habilitowanego, a także zasady i tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny nauczycieli akademickich.