Czytelniczka jest studentką. Uzyskuje dobre wyniki w nauce. Za kilka tygodni urodzi dziecko.

– Czy stypendium ministra za osiągnięcia w nauce będzie mógł otrzymać student, który nie zaliczy roku studiów z powodu urodzenia dziecka – pyta pani Joanna z Poznania.

Od 1 stycznia 2010 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce będzie mógł otrzymać student, który spełni łącznie następujące warunki:

● nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;

● zaliczył kolejny rok studiów;

● posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową;

● uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50 – jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00; 4,70 – jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50; 5,00 – jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. nr 210, poz. 1618).