Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zawiera ważne zmiany dla osób ubiegających się o zasiłki rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i pomocy społecznej.

Zaproponowane w projekcie zmiany zakładają, że do wniosku o przyznanie każdego z tych świadczeń nie trzeba będzie przedstawiać zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów, które obecnie wydaje urząd skarbowy. Zamiast zaświadczenia osoba będzie mogła przedstawić oświadczenie o swoich dochodach. Za przedstawienie fałszywego oświadczenia będzie groziła odpowiedzialność karna.

W przypadku świadczeń rodzinnych oświadczeniem będzie można potwierdzić nie tylko dochód, ale też inne sytuacje, które obecnie muszą być udokumentowane na podstawie zaświadczenia. Dotyczy to m.in. uczęszczania dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, okresu, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy i wysokości opłaty za pobyt członka rodzinny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Jeżeli oświadczenie okaże się nieprawdziwe, gmina wyda decyzję o świadczeniach nienależnie pobranych, które trzeba zwrócić z odsetkami.

– Jest to na pewno duże ułatwienie dla osób ubiegających się o świadczenia, ale wiele będzie zależeć od ich uczciwości i obawiam się, że może dochodzić do nadużyć – mówi Wanda Kolińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Dodaje, że przeprowadzanie weryfikacji składanych oświadczeń będzie łatwiejsze w przypadku świadczeń z pomocy społecznej.

– Tu przeprowadzamy obowiązkowy wywiad środowiskowy, pracownik socjalny może łatwiej zauważyć rażące dysproporcje między deklarowanymi dochodami a sytuacją majątkową rodziny. W świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym takiej możliwości praktycznie nie ma – mówi Wanda Kolińska.

Anna Kwaśniewska, wicedyrektor MOPR w Koninie, dodaje, że sprawdzenie oświadczeń będzie bardzo trudne, zwłaszcza że do jednego wniosku może być dołączonych kilka oświadczeń.

– Nawet obecnie gdy wymagamy zaświadczeń, osoby często zapominają nas informować o istotnych zmianach takich jak zwiększenie dochodu czy przerwanie przez dziecko nauki w szkole. Ten problem może być jeszcze większy przy wprowadzeniu oświadczeń – mówi Anna Kwaśniewska.

Możliwość składania oświadczeń ma zacząć obowiązywać od stycznia 2011 roku, a jego dokładny wzór określi rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

504 zł wynosi dochód w przeliczeniu na członka rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych