Otrzymanie emerytury lub renty zależy od udowodnienia przebytych okresów składkowych i nieskładkowych oraz udokumentowania osiąganych wynagrodzeń.

Świadectwo pracy

Dokumentem poświadczającym okres zatrudnienia (ubezpieczenia) jest świadectwo pracy. Pracodawca zamieszcza w nim informacje dotyczące m.in.:

● okresu wykonywanej pracy,

● zajmowanych stanowisk,

● trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

● inne niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Wśród tych ostatnich powinny się znaleźć m.in. dane dotyczące wykorzystanego urlopu wychowawczego, bezpłatnego, okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, czy też okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Legitymacji ubezpieczeniowej

Zeznań świadków

Decyzji i zaświadczeń

Potwierdzenia zarobków

Wpisów w legitymacji

Braku dokumentów

Poszukiwania pracodawcy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Emerytury: Jak dokumentować staż pracy i wysokość osiąganych zarobków.