Nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jeszcze w tym roku będzie mógł zaciągnąć z budżetu i Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) pożyczkę do 5,5 mld zł.

Zgodnie z obecnymi przepisami na dochody FUS składają się składki pracowników i dotacje z budżetu państwa. Jeżeli FUS brakuje pieniędzy, może zaciągać jedynie pożyczki w bankach komercyjnych. Nowela przewiduje, że w takich wypadkach FUS będzie mógł dostać nieoprocentowaną pożyczkę z budżetu, którą przeznaczy wyłącznie na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków gwarantowanych przez państwo.

Druga ze zmian zawartych w nowelizacji daje FUS możliwość zaciągania nieoprocentowanych pożyczek także w FRD. Miałyby być one przeznaczone na poprawę płynności finansowej FUS i zostać zwrócone do FRD najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o udzieleniu przez skarb państwa finansowego wsparcia instytucjom finansowym, która wydłuża termin udzielania pomocy bankom do końca 2010 roku.

Obecnie skarb państwa może pomagać instytucjom finansowym tylko do końca tego roku. Wydłużenie terminu pomocy wymaga zgody Komisji Europejskiej. Ze wsparcia mogą skorzystać takie instytucje jak: bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, dom maklerski czy fundusz emerytalny. Pomoc taka może być udzielona np. w formie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Senatorowie rozpatrzą ponadto nowelę ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy przewidującą, że pracownicy będą otrzymywać szybką wypłatę świadczeń także wtedy, gdy pracodawca zaprzestał prowadzenia działalności i porzucił przedsiębiorstwo, bez przeprowadzenia jego likwidacji. Nowe przepisy pozwalają pracownikowi, którego pracodawca dłużej niż przez dwa miesiące nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wypłaca pieniędzy, otrzymać je z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Do tej pory w ustawie nie było możliwości wypłaty świadczeń pracownikom w takim przypadku. Zaliczka, którą FGŚP wypłaca pracownikowi na poczet zaległego wynagrodzenia, nie może być wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy okazji posiedzenia Senatu w środę wieczorem zbierze się senacka komisja regulaminowa, która zajmie się sprawą immunitetu senatora Krzysztofa Piesiewicza. Po wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu, senator sam się go zrzekł.