■  LEKARZE NIE ZGODZILI SIĘ DŁUŻEJ PRACOWAĆ. Nadzwyczajny zjazd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przyjął uchwałę o podjęciu akcji niewyrażania zgody na ponadwymiarowy czas pracy lekarzy (klauzula opt-aut), jeżeli pracodawcy nie zapewnią im płac postulowanych przez związek. OZZL chce, aby płaca zasadnicza lekarza bez specjalizacji wynosiła dwie średnie krajowe, a płaca lekarza ze specjalizacją - trzy średnie krajowe. Delegaci zjazdu postanowili, że jeżeli działania te nie przyniosą efektu, rozważą możliwość zorganizowania ogólnopolskiego strajku lub składania masowo wypowiedzeń.

Więcej www.ozzl.org.pl

■  POWSTANIE KILKANAŚCIE CENTRÓW NAUKI. W najbliższych latach w Polsce powstanie 15 centrów nauki. Ich organizatorzy spotkali się na dwudniowej konferencji w Warszawie, by podzielić się pomysłami na popularyzację wiedzy i na zdobywanie środków na inwestycje. Centra nauki to nowe w naszym kraju, ale sprawdzone na świecie, instytucje, w których zwiedzający, niezależnie od wieku, samodzielnie prowadzą doświadczenia i eksperymenty.

Więcej www.kopernik.org.pl

■  UZYSKIWANIE TYTUŁU SPECJALISTY PRZEZ LEKARZA. W sobotę weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentysty pełniących służbę lub zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest MSWiA (Dz.U. nr 219, poz. 1631). Zgodnie z nim, dyrektor departamentu prowadzi rejestr lekarzy odbywających specjalizację w szpitalach podległych MSWiA. Lekarzowi, który uzyska tytuł specjalisty, wydawany jest dyplom, a jego kopię należy przekazać do odpowiedniego departamentu w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie jest prowadzony rejestr lekarzy.

■  POBIERANIE KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW. Dzisiaj w życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia z 24 października 2007 r. w sprawie ustalania kosztów czynności związanych m.in. z pobieraniem i przetwarzaniem komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz.U. nr 207, poz. 1503). W związku z tym do kosztów banków tkanek i komórek zalicza się m.in. ponoszone w trakcie identyfikacji i kwalifikacji dawcy do pobrania komórek, tkanek lub narządów. Wlicza się do nich również transport dawcy do miejsca pobrania, jego hospitalizację oraz przygotowanie do zabiegu pobrania regenerujących się komórek z krwi obwodowej.