– Sądziliśmy, że przepisy umożliwiające samorządom przyznawanie studentom stypendiów zaczną obowiązywać wcześniej, ale lepiej późno niż wcale – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublina.

Rok temu lubelscy radni, chcąc zachęcić młodych ludzi do wybrania jednej z lubelskich uczelni, przyjęli uchwałę o fundowaniu stypendiów dla najlepszych studentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił ją jednak wyrokiem z 18 listopada 2008 r. (sygn. akt III SA/Lu 309/08). Sąd orzekł, że gminy nie mają upoważnienia ustawowego do wydania takiej uchwały, a udzielanie pomocy materialnej studentom nie jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W konsekwencji tego wyroku wielu studentów nie otrzymało wsparcia od samorządów.

– W tym roku urząd musiał zrezygnować z pomocy dla studentów, bo okazało się, że nie mamy podstawy prawnej do jej udzielania – wyjaśnia Elżbieta Lamparska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Marszałek województwa pomorskiego wspierał finansowo studentów od 2002 roku. Co roku około 50 najlepszych z tego województwa otrzymało miesięcznie nawet 350 zł.

Wchodzące dziś w życie przepisy pozwolą jednak wznowić program stypendialny.

Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne.

Nie wszystkie samorządy wycofały się jednak z pomocy dla studentów. W tym roku jednorazową Nagrodę Samorządu Miasta Tychy w wysokości 1766,46 zł może otrzymać dwudziestu najlepszych studentów angażujących się w rozwój i promocję miasta. Nagrodę miasto funduje już od czterech lat.

Damian Gębarowski z Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski wskazuje, że wsparcie przyznane przez władze samorządowe nie będzie wliczane do dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe. Dzięki temu pomoc od samorządów nie zablokuje możliwości starania się o stypendium na uczelni – podkreśla.

Ponadto znowelizowana ustawa umożliwia osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym państwowymi albo samorządowymi osobami prawnymi przyznawanie studentom i doktorantom stypendiów naukowych. Zasady ich przyznawania musi zatwierdzić minister do spraw szkolnictwa wyższego.