Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.
– Sądziliśmy, że przepisy umożliwiające samorządom przyznawanie studentom stypendiów zaczną obowiązywać wcześniej, ale lepiej późno niż wcale – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublina.
Rok temu lubelscy radni, chcąc zachęcić młodych ludzi do wybrania jednej z lubelskich uczelni, przyjęli uchwałę o fundowaniu stypendiów dla najlepszych studentów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił ją jednak wyrokiem z 18 listopada 2008 r. (sygn. akt III SA/Lu 309/08). Sąd orzekł, że gminy nie mają upoważnienia ustawowego do wydania takiej uchwały, a udzielanie pomocy materialnej studentom nie jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.
W konsekwencji tego wyroku wielu studentów nie otrzymało wsparcia od samorządów.
– W tym roku urząd musiał zrezygnować z pomocy dla studentów, bo okazało się, że nie mamy podstawy prawnej do jej udzielania – wyjaśnia Elżbieta Lamparska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Marszałek województwa pomorskiego wspierał finansowo studentów od 2002 roku. Co roku około 50 najlepszych z tego województwa otrzymało miesięcznie nawet 350 zł.
Wchodzące dziś w życie przepisy pozwolą jednak wznowić program stypendialny.
Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne.
Nie wszystkie samorządy wycofały się jednak z pomocy dla studentów. W tym roku jednorazową Nagrodę Samorządu Miasta Tychy w wysokości 1766,46 zł może otrzymać dwudziestu najlepszych studentów angażujących się w rozwój i promocję miasta. Nagrodę miasto funduje już od czterech lat.
Damian Gębarowski z Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski wskazuje, że wsparcie przyznane przez władze samorządowe nie będzie wliczane do dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe. Dzięki temu pomoc od samorządów nie zablokuje możliwości starania się o stypendium na uczelni – podkreśla.
Ponadto znowelizowana ustawa umożliwia osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym państwowymi albo samorządowymi osobami prawnymi przyznawanie studentom i doktorantom stypendiów naukowych. Zasady ich przyznawania musi zatwierdzić minister do spraw szkolnictwa wyższego.Młodzi naukowcy doradzą ministrowi nauki
Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziała wczoraj, że młodzi naukowcy będą mogli oficjalnie wypowiadać się i pomagać rządowi podejmować decyzje w sprawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. – Dlatego powołam Radę Młodych Naukowców – deklaruje Barbara Kudrycka.
Dwunastoosobowa rada ma być powołana zarządzeniem ministra. Będzie mogła m.in. opiniować akty prawne. Wczoraj Barbara Kudrycka rozmawiała ze stypendystami na temat koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym.