Specjalne traktowanie

Agencja wskazuje, że nie może wypłacić pieniędzy na stworzenie miejsca pracy w przedszkolu, bo ustalając, kto może je prowadzić, stwierdziła, że podmiot je zakładający nie jest traktowany jak zwykły przedsiębiorca. Wskazuje, że samorząd traktuje takie podmioty szczególnie, bo dokonując wpisu do ewidencji szkół i przedszkoli, przekazuje też informacje do urzędu skarbowego oraz do kuratorium oświaty, które sprawuje nadzór merytoryczny nad daną placówką.

Co więcej, podmiot podejmujący lub rozwijający działalność w zakresie wychowania przedszkolnego musi być wpisany do specjalnej ewidencji prowadzonej przez samorząd (prowadzić rejestr szkół publicznych i placówek) albo uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie działalności związanej z wychowaniem przedszkolnym.

Zmiana przepisów

Niejasności dotyczące zasad przyznawania pomocy w zależności od formy prowadzenia placówki spowodowały konieczność nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego PROW na lata 2007–2013 (Dz.U. nr 64, poz. 427 z późn. zm.).

Prawo do korzystania z unijnej pomocy na takich samych warunkach będą mieć zarówno przedsiębiorcy, jak i mikroprzedsiębiorcy prowadzący przedszkole na podstawie przepisów o systemie oświaty. Jednak według Agencji w tym ostatnim przypadku wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych. Może także dołączyć do wniosku kopie zezwolenia wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

– Projekt nowelizacji rozporządzenia obecnie jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Ze względu na obowiązujące terminy jest mało prawdopodobne, żeby to rozporządzenie jeszcze w tym roku ukazało się w Dzienniku Ustaw – mówi Małgorzata Książyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do czasu publikacji oddziały ARiMR nie będą zawierać umów z wnioskodawcami.

Złe prawo

– W Polsce coraz częściej mamy do czynienia z przypadkami, że przepisy wzajemnie się wykluczają. To świadczy o wyjątkowym niechlujstwie stanowionego prawa – zauważa prof. Jerzy Paśnik, konstytucjonalista.

Zwraca uwagę, że z tego powodu coraz częściej ustawodawca, próbując rozwiązać problem prawa do świadczenia, musi przyznać prawo do świadczeń z datą wsteczną. Tak też będzie w przypadku nowelizacji rozporządzenia przyznającego dotacje do nowych miejsc pracy.

Według projektu rozporządzenia mikroprzedsiębiorcy prowadzący przedszkola na podstawie działalności gospodarczej lub ustawy o systemie oświaty będą mogli otrzymać pomoc z datą wsteczną – od 5 maja 2009 r. I to bez względu na termin publikacji.

300 tys. zł będzie można otrzymać za utworzenie trzech lub więcej nowych stanowisk pracy