Czytelnik zamierza przystąpić do egzaminu na maklera papierów wartościowych.

– Jaką ustalono opłatę za taki egzamin – pyta pan Mateusz z Wrocławia.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów pobierane są następujące opłaty:

● za egzamin na maklera papierów wartościowych – 500 zł;

● za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego – 500 zł;

● za egzamin na agenta firmy inwestycyjnej – 400 zł;

● za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności – 200 zł.

Kandydat na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego lub agenta firmy inwestycyjnej, który z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić w oznaczonym terminie do egzaminu lub, w przypadku kandydata na doradcę inwestycyjnego, do sprawdzianu umiejętności, może wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o:

● zaliczenie wniesionej opłaty na poczet egzaminu lub sprawdzianu umiejętności wyznaczonego w innym terminie;

● zwrot wniesionej opłaty.

Realizacja wniosków wniesionych w terminie co najmniej na siedem dni przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności odbywa się bez potrąceń kosztów manipulacyjnych; a wniosków złożonych w terminie krótszym niż siedem dni przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności odbywa się z potrąceniem równowartości 50 proc. wniesionej opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.

Wniosek o zwrot wniesionej opłaty zgłoszony w dniu egzaminu lub sprawdzianu umiejętności lub później nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

Kandydatowi, którego wniosek o przesunięcie terminu danego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego został już raz uwzględniony, nie przysługuje prawo do ponownego zaliczenia wniesionej opłaty na poczet danego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w innym terminie ani jej zwrot.