Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zawiera regulacje, które określają zasady i procedury obowiązujące przy zatrudnieniu tymczasowym. W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi, do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się wiele przepisów prawa pracy dotyczących odpowiednio pracodawcy i pracownika.

Bez wątpienia pracodawcą dla pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi od agencji, jako pracodawcy. Agencja jest odpowiedzialna i zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Jednakże biorąc pod uwagę zależność wynagrodzenia za pracę od czasu pracy, agencja może w drodze umowy zobowiązać pracodawcę użytkownika do naliczenia wynagrodzenia. Można także umówić się, iż to tymczasowy pracodawca dokona wypłaty wynagrodzenia. Będzie to jedynie czynność dokonana w imieniu i na rzecz agencji.

Pracodawcy użytkownicy muszą pamiętać, że jedynie agencja pracy tymczasowej może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi tymczasowemu. Umowy z pracownikiem tymczasowym mogą być zawarte jedynie na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, nie zachodzi zatem potrzeba uzasadniania wypowiedzenia. Uzasadniając wypowiedzenie mimo wszystko, można z kolei podać, jako powód, redukcję zatrudnienia. Do pracowników tymczasowych nie mają bowiem zastosowania przepisy regulujące zasady zwolnień grupowych.

Agencja pracy tymczasowej i pracownik tymczasowy mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Nie jest jednak dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej w zakresie przedmiotu działania pracodawcy użytkownika. Oczywiście dopuszczalne jest, by taką umowę zawarł pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy bezpośrednio. Ewentualnie, by z pracownikiem tymczasowym umowę taką zawarła agencja pracy tymczasowej, ale działająca w jego imieniu i na rzecz pracodawcy użytkownika. Te umowy jednakże będą odrębnymi zobowiązaniami i nie będą podlegały uregulowaniom kodeksu pracy.

Jedynie całościowe spojrzenie na regulacje dotyczące zatrudnienia w ramach stosunku pracy może zapewnić prawidłowość wykorzystania instytucji zatrudnienia tymczasowego.