Za niektóre grupy zawodowe nie są odprowadzane składki na przyszłe emerytury lub są one niewspółmierne do wysokości otrzymywanych świadczeń. Ich wysokość nie zależy więc od tego, jakie oszczędności zgromadzili w okresie aktywności zawodowej. W efekcie są one w większości finansowane przez budżet.

FUNKCJONARIUSZE

Funkcjonariusze tzw. służb mundurowych mogą przechodzić na emeryturę nawet po 15 latach służby. Otrzymują wtedy 40 proc. ostatnio otrzymywanego uposażenia. Dotyczy to funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej.

Za te osoby nie są odprowadzane składki emerytalne, co skutkuje na bieżąco niższymi wydatkami budżetu. Ich emerytury są jednak finansowane z kasy państwa.

Obecnie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca 134 tys. emerytur dla byłych funkcjonariuszy. Przeciętna wysokość świadczenia wynosi 2757 zł miesięcznie. Najniższe emerytury otrzymują strażacy – 2526 zł. Emerytowani policjanci średnio otrzymują 2754 zł. Takich osób jest 99 tys. Najwyższe świadczenia otrzymują emerytowani funkcjonariusze AW, UOP, ABW, BOR i CBA. Ich średnia emerytura wynosi 3667 zł.

Najwięcej kontrowersji budzi wiek przechodzenia na wcześniejsze emerytury funkcjonariuszy – mogą to robić zaledwie po 15 latach służby, bez względu na wiek. Między innymi dlatego, że ich wyszkolenie dużo kosztuje. Średni wiek przechodzenia na emeryturę jest różny w zależności od rodzaju służby. Najwcześniej, bo średnio w wieku 44 lat, odchodzą funkcjonariusze straży granicznej. W wieku 46 lat przechodzą na świadczenia osoby zatrudnione w BOR, w straży oraz w policji. Najdłużej, bo do 50. roku życia, służą funkcjonariusze w ABW oraz w AW (49 lat).

Obecnie rząd proponuje (wciąż trwają prace nad projektem ustawy), aby funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby po 31 grudnia 2010 roku, przechodzili na emerytury po 20 lub 25 latach.

5,7 mld zł wyda w tym roku budżet na wypłaty rent i emerytur funkcjonariuszy