Urzędnikowi służby cywilnej przysługuje każdego roku dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze jednego dnia po pięciu latach zatrudnienia w służbie cywilnej. Wymiar tego urlopu zwiększa się z każdym rokiem pracy o jeden dzień aż do osiągnięcia 12 dni. Tak wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505).

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wlicza się okres zatrudnienia w administracji publicznej. Zatem urzędnik służby cywilnej, który przepracował pięć lat w służbie cywilnej i ma dłuższy niż 16-letni staż pracy w urzędach administracji samorządowej, rządowej i państwowej ma co roku prawo do dodatkowych 12 dni wolnych. Wiele osób pyta, na jakich zasadach udzielany jest taki urlop. Departament Służby Cywilnej w KPRM (DSC) wyjaśnia, że w ustawie o służbie cywilnej brak jest regulacji szczególnych określających zasady udzielania dodatkowego urlopu, a dlatego należy stosować do niego powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Oznacza to, że urlop taki jest udzielany na wniosek pracownika. DSC podkreśla, że ustawa o służbie cywilnej nie uzależnia wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających ten urlop. Zatem osoby nabywające prawo do dodatkowego urlopu w 2009 roku mają prawo do tego urlopu w pełnym przysługującym wymiarze.

W przypadku nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy stosuje się zasadę proporcjonalności. Wymiar urlopu ustala się zatem proporcjonalnie odpowiednio do przepracowanego okresu i okresu pozostałego do końca roku.