Samorządy zyskały dodatkowy miesiąc na rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli. W zamian jednak wszystkie przygotują sprawozdania z ich realizacji, a nie tylko te, których nauczyciele nie osiągnęli średnich płac.
Od dziewięciu lat gminy mają obowiązek zapewnienia nauczycielom wynagrodzenia co najmniej na poziomie średnich płac określonych w Karcie Nauczyciela, mimo to wciąż nie wiedzą, jak je wyliczać.
Zgodnie z obowiązującym prawem, na rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli samorządy mają czas tylko do końca grudnia. Jak podkreślają ich przedstawiciele, ze względu na realizację innych zadań, nie są w stanie dotrzymać tego terminu. Dlatego od dłuższego czasu walczyli o zmianę, w ich opinii, niekorzystnego przepisu. Ostatecznie samorządowcy przekonali parlament, rząd i oświatowe związki zawodowe do ich zmiany. Dzięki temu zyskały kolejny miesiąc na rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli. Prezydent właśnie podpisał nowelizację z 19 listopada 2009 r. Karty Nauczyciela w tej sprawie. Czeka ona teraz na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu ogłoszenia.
Nowelizacja ustawy, poza przesunięciem terminów, nałożyła na ministra edukacji narodowej obowiązek wydania rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy. Projekt rozporządzenia został skierowany już do konsultacji.
Zgodnie z nim wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego, który jest wypłacany nauczycielom nieosiągającym średnich płac, będzie ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, czyli bez względu na to, jak długo pracowali w danej szkole w ciągu roku.
– Wcześniej resort edukacji narodowej wyjaśniał nam, że dodatek uzupełniający mamy wypłacać tylko tym nauczycielom, którzy byli wykazani jako wciąż zatrudnieni w grudniu – wskazuje Sylwia Olek, zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tczewie.
Kierując się tym wyjaśnieniem, dodatku nie dostaliby więc ci, którzy przestali pracować w szkole np. w sierpniu.
Według Sylwii Olek, zaproponowany w projekcie rozporządzenia sposób wpłaty dodatku dla wszystkich nauczycieli proporcjonalnie do czasu zatrudnienia jest bardziej sprawiedliwy.
W projekcie rozporządzenia został też określony wzór formularza sprawozdania z osiągania średnich płac, który musi zostać przygotowany przez wszystkie samorządy. Będą musiały je przesłać do 17 lutego do Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), dyrektorom szkół i związków zawodowym.
– Domagaliśmy się wprowadzenia jednolitego wzoru dla wszystkich samorządów, bo w przeciwnym razie niemożliwe było skuteczne przeprowadzenie kontroli – mówi Alina Smagała, zastępca prezesa RIO w Lublinie.
Tłumaczy, że po wejściu w życie rozporządzenia gminy będą kontrolowane dwukrotnie.
Obowiązek przygotowywania sprawozdania o wynagrodzeniach nauczycieli przez wszystkie samorządy krytykuje Zenon Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (woj. małopolskie).
Jego zdaniem sposób wyliczania średnich jest bardzo skomplikowany, a rozporządzenie jest niczym innym jak kopią wcześniejszej instrukcji resortu edukacji narodowej, która zawierała błędy i była niezrozumiała.
35 mld zł wyniesie w 2010 roku subwencja oświatowa samorządów