Jak napisać ogłoszenie rekrutacyjne

Czy pracodawca poszukujący pracowników niepełnosprawnych może o tym fakcie napisać w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Tak, ale nie powinna być to informacja główna, wiodąca, a jedynie uzupełniająca.

Komunikowanie wprost, że poszukiwana jest osoba niepełnosprawna, oznacza, że głównym celem pracodawcy nie jest znalezienie wykwalifikowanego kandydata do pracy, ale osoby, za które firma otrzyma dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jeśli pracodawcy zależy na zwróceniu uwagi osób niepełnosprawnych na dane ogłoszenie rekrutacyjne powinien on wspomnieć w nim, że np. siedziba firmy jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy, szerokie korytarze, czy windy dla wózków itd.), albo może zamieścić też logo lub piktogram wskazujący, że jest ona otwarta i przyjazna osobom niepełnosprawnym. Można też zamieścić informację, że osoby niepełnosprawne są mile widzianymi kandydatami. Warunkiem sukcesu jest jednak bardzo precyzyjne określenie obowiązków danej osoby. Na podstawie tak skonstruowanego ogłoszenia o pracę osoba niepełnosprawna będzie mogła samodzielnie podjąć trafną decyzję, czy warto by składała swoją aplikację.

Podstawa prawna

Art.18 3a ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 237)

Jaki jest przebieg rozmowy rekrutacyjnej

Czy osoba niepełnosprawna ma obowiązek informowania pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej o swojej niepełnosprawności?

Warto, aby podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego pracodawca skupił się na kwalifikacjach i doświadczeniach danej osoby, poznał ją od strony zawodowej, a dopiero, kiedy uzna, że jej kwalifikacje są wystarczające, zaprosił na kolejne spotkanie i wówczas, jeśli np. niepełnosprawność jest widoczna lub osoba ta sama poinformuje go o tym fakcie, zapytał, jak wyobraża sobie ona wykonywanie poszczególnych obowiązków, a także, w jaki sposób firma może dostosować pracę do jej rodzaju niepełnosprawności. Taka otwarta rozmowa często prowadzi do zderzenia wyobrażeń i faktycznych możliwości obu stron i w konsekwencji do podjęcia odpowiedzialnej decyzji.

Pracodawcy coraz częściej wychodzą z inicjatywą partnerskiego traktowania niepełnosprawnych osób, nie podejmują decyzji za nie, nie wyręczają w diagnozie lekarza- orzecznika. Firmy uświadamiają sobie, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej staje się wyróżniającą je wizytówką, wskaźnikiem kultury i organizacji.

Jakie warunki musi spełniać firma

Kiedy pracodawca może zatrudnić osobę niepełnosprawną na otwartym rynku pracy?

Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być zatrudniona u pracodawcy niebędącego zakładem pracy chronionej, jeśli zakład pracy uzyska pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pracodawca zgłasza takie stanowisko do PIP już po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona na otwartym rynku pracy bez obowiązku spełnienia powyżej wymienionych warunków.

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.).