Egzamin dojrzałości rozpoczyna się dopiero 5 maja 2010 r., ale już we wrześniu wszyscy maturzyści muszą wstępnie zdeklarować się, jakie przedmioty będą zdawać i na jakim poziomie.

- Uczeń składa deklarację wstępną do 30 września 2008 r., a ostateczną do 7 lutego 2009 r. - mówi Lucyna Grabowska, kierownik wydziału matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tej pierwszej podaje również temat prezentacji z języka polskiego. Po jej złożeniu przyszły maturzysta nadal będzie mógł dokonać zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu, na jakim będzie je zdawał.

Maturzysta, który zdecyduje się na przystąpienie do egzaminu dojrzałości po terminie wstępnej deklaracji, a przed terminem ostatecznej, nadal będzie miał możliwość dopuszczenia do matury. Jest to w gestii dyrektora szkoły, który zgłasza taką osobę dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

- Nasz harmonogram prac przewiduje, że przyszli maturzyści powinni złożyć deklarację wstępną do 27 września 2008 r. mówi - Jan Zadora, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej. Według niego ustalenie krótszego terminu umożliwi wychowawcom sprawdzenie, czy deklaracje zostały poprawnie wypełnione przez maturzystów.

Jan Zadora wyjaśnia, że spośród maturalnych przedmiotów najwięcej osób wybiera wiedzę o społeczeństwie, geografię i matematykę. Przed złożeniem ostatecznej deklaracji w lutym, około 20 proc. uczniów dokonuje zmian, które dotyczą przede wszystkim poziomu egzaminów zdawanych na maturze.

0,5 mln osób w przyszłym roku przystąpi do egzaminu dojrzałości

Wypełnioną deklarację przedstawia się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, którym najczęściej jest dyrektor szkoły. Egzamin z danego przedmiotu można zdawać na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Szczegółowy tryb składania deklaracji określa par. 63 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 września 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

W 2009 roku do egzaminu dojrzałości przystąpi około pół miliona maturzystów. Wśród nich są również osoby, które nie zdały egzaminu w poprzednich latach lub chcą poprawić jego wynik. Będą go zdawać także studenci, którzy zdecydowali się na kolejny kierunek studiów i chcą zdać dodatkowy przedmiot, niezbędny podczas rekrutacji.

0,5 mln osób w przyszłym roku przystąpi do egzaminu dojrzałości