Pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w ciągu roku. W razie ich niewykorzystania, nie przechodzą one na rok następny.
Czytelnik skorzystał w 2009 roku z dwóch dni na żądanie.
– Czy pozostałe dwa dni przechodzą na kolejny rok – pyta pan Sławomir z Lublina.
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik musi zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Niewykorzystanego urlopu należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jednak części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672, czyli na żądanie. Oznacza to, że w razie niewykorzystania w ciągu roku wszystkich dni urlopu na żądanie, nie przechodzą one na następny rok.
Podstawa prawna
Art. 1672 i 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).