Samorządy, które chcą utworzyć, przekształcić lub zlikwidować placówkę doskonalenia nauczycieli, nie muszą uzyskać pozytywnej opinii kuratora.
Liliana Dąbrowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśnia, że ośrodki prowadzone przez różne organy założycielskie będą mogły być łączone po podpisaniu stosownego porozumienia na zasadzie włączenia jednego do drugiego. Tak wynika z obowiązującego od 5 grudnia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. nr 200, poz. 1537).
Dotychczas, jeśli dwa ośrodki chciały się połączyć, jeden musiał ulec likwidacji co wcześniej musiał zaopiniować kurator.
Zdaniem resortu edukacji zmiany te pozwolą na racjonalizację sieci ośrodków. Obecnie w Polsce działają 43 publiczne placówki doskonalenia nauczycieli.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem o stanowisko dyrektora takiego ośrodka może ubiegać się również osoba, która nie jest nauczycielem. Aby je pełnić, musi ona posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym oraz ukończone studia wyższe, podyplomowe z zarządzania lub kurs z zarządzania oświatą. Z kolei nauczyciele, którzy chcą szefować placówce, muszą wykazać się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej oraz jej dobrą oceną w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną oceną dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.
Ponadto w komisji konkursowej większość zawsze będą stanowili przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór. Dotychczas zdarzało się, że było ich mniej niż przedstawicieli związków zawodowych.