W umowach o pracę lub w zakresie obowiązków pracownicy często są obligowani do wykonywania innych czynności zleconych przez pracodawcę bez wskazania, o jakie obowiązki chodzi. Czy pracownik musi wykonywać takie dodatkowe obowiązki, jeśli nie wynikają one z umowy o pracę?
Pracownik nie jest zobligowany do wykonywania dodatkowych obowiązków nieobjętych umową o pracę. Podstawowy zakres obowiązków pracownika jest ustalony przez pracodawcę w umowie o pracę, a następnie uszczegóławiany często w tzw. zakresie czynności (obowiązków), który nie może być odmienny od rodzaju umówionej pracy ani też wykraczać poza rodzaj umówionej pracy.
Często jednak w szczegółowych zakresach obowiązków pracowników pracodawcy zamieszczają klauzule końcowe o treści: wszelkich innych czynności zleconych przez pracodawcę. Takie klauzule nie dają jednak pracodawcy możliwości powierzenia pracownikowi dowolnego dodatkowego zadania.