Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku pracownika o przeliczenie zasiłku chorobowego i wypłatę odsetek.
Pracownicy mogą domagać się u pracodawcy i w ZUS zwrotu zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków z odsetkami nawet do trzech lat wstecz. Z takiego uprawnienia mogą korzystać po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, a które są pomniejszane za dni usprawiedliwiowej nieobecności w pracy (wyrok TK z 24 czerwca, sygn. akt SK 16/06 2008 roku, D.U. nr 119, poz. 771).
W praktyce pracownik opłacał składkę do ZUS od pensji i premii, a w okresie zwolnienia otrzymywał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy obliczony wyłącznie od podstawowej pensji.
Przeliczenia zasiłku chorobowego będą mogli domagać się pracownicy, którzy dotychczas nie występowali do ZUS, pracodawcy lub sądu o podwyższenie kwoty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Mogą oni w ciągu trzech lat złożyć wniosek do ZUS lub pracodawcy o ustalenie podstawy wymiaru świadczenia.
Do uzyskania wyrównania zasiłków wystarczy jeden wniosek złożony płatnikowi zasiłków (pracodawcy lub jednostce terytorialnej ZUS), dotyczący wszystkich pobieranych w tym okresie zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby.
Organ rentowy i płatnik, jeśli nie dotrzymają tego terminu zapłacą odsetki za każdy następny dzień po upływie 30 dniowego terminu
- Odsetki należy obliczyć za każdy dzień zwłoki, od dnia następnego po dacie wypłaty zasiłku, którego podstawa wymiaru ustalana jest ponownie, do dnia, w którym nastąpiło wypłacenie wyrównania włącznie - mówi Jacek Dziekan z ZUS.
Dodaje, że tę zasadę obliczania odsetek powinni także stosować płatnicy składek rozpatrujący wnioski swoich pracowników o wyrównanie zasiłków. ZUS i płatnik mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przeliczenie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego, licząc od następnego dnia po dacie wpływu wniosku o jego wyrównanie.
Organ rentowy i płatnik, jeśli nie dotrzymają tego terminu zapłacą odsetki za każdy następny dzień po upływie 30 dniowego terminu. Płatnik nie może tych odsetek rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne.