Pracownik został wysłany przez swojego pracodawcę w podróż służbową.

– Czy okres przebywania w tej delegacji służbowej jest w całości wliczany do czasu pracy – pyta pan Bartłomiej z Legnicy.

Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem. Wynika to z art. 775 kodeksu pracy. Pracownik będzie zatem przebywał w podróży służbowej niezależnie od tego, czy polecenia wykonania zadania poza wymienionymi miejscami otrzymuje często, czy tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Z kolei według przepisy art. 128 par. 1 kodeksu pracy czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to, że podróż służbowa jest czasem pracy wówczas, gdy pracownik wykonuje podczas takiej podróży pracę.

Warto w tym przypadku przypomnieć wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 265/04). Otóż Sąd Najwyższy stwierdził, że czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. W pozostałych przypadkach czas podróży służbowej przypadający poza harmonogramowe godziny pracy pracownika nie jest zaliczany do jego czasu pracy.

Podstawa prawna

Art. 775 i art. 128 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).