Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ogłosiło w poniedziałek na stronie internetowej rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ 2007 - 2013), współfinansowanego przez Unię Europejską. Nabór prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie.

"Pieniądze będą przeznaczone dla wiodących uczelni w Polsce, które będą umiały skutecznie rozwijać technologie informatyczne i komunikacyjne głównie dla celów dydaktycznych" - powiedział PAP Wojciech Motelski z OPI, odpowiedzialny za wdrażanie programu.

"Chodzi na przykład o takie projekty, które pozwolą uczelni na prowadzenie zajęć na odległość (e-learning - PAP) bądź wdrożenie nowoczesnych procesów zarządzania" - wyjaśnił PAP Motelski. "Program ten ma na celu przede wszystkim pomoc uczelniom w podniesieniu poziomu kształcenia" - dodał.

Uczelnie mogą uzyskać wsparcie nie tylko na sprzęt i systemy informatyczne, ale także na modernizację i dostosowanie do nowych technologii budynków dydaktycznych oraz na aparaturę i wyposażenie uczelnianych laboratoriów.

"Program jest skierowany do uczelni, które mogą wykazać się przeprowadzonymi badaniami naukowymi oraz prowadzą studia II i III stopnia" - podkreślił Motelski. Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie uczelnie prowadzące tzw. "priorytetowe kierunki", określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OPI czeka na wnioski polskich uczelni do końca roku

"Są to głównie kierunki ścisłe i z zakresu nauk przyrodniczych, tj. architektura, informatyka, inżynieria i ochrona środowiska czy technologia chemiczna" - wyjaśnił Motelski. O unijne pieniądze mogą ubiegać się zarówno uczelnie państwowe, jak i prywatne, które uzyskały co najmniej pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej.

OPI czeka na wnioski polskich uczelni do końca roku.

Minimalna wartość indywidualnego projektu to 20 mln zł. Na działania bezpośrednio związane z projektem uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych (podlegających refundacji - PAP).

Uczelnie mogą też otrzymać wsparcie w wysokości do 25 proc. kosztów kwalifikowalnych na tzw. infrastrukturę towarzyszącą, np. biblioteki, obiekty sportowe, ale - jak zastrzegł Motelski - nie na akademiki.