Pracodawca, który zatrudnił niepełnosprawnych pracowników, nie musi wypełniać wielu papierowych formularzy ani stawiać się w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), aby otrzymywać co miesiąc dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Od początku 2009 r. procedura ubiegania się o taką pomoc została znacznie uproszczona w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wniosek i informacja

Aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, firma musi złożyć:

● wniosek o jego wypłatę za dany miesiąc (o symbolu Wn-D),

● miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (o symbolu INF-D-P).

Oba te dokumenty pracodawca przekazuje w formie elektronicznej (poprzez teletransmisję danych) oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może jednak przekazać informacje i wniosek do PFRON również w formie pisemnej.

Jeżeli firma zdecyduje się na składanie dokumentów w formie elektronicznej, otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego. Pracodawca musi uwierzytelnić te dokumenty podpisem elektronicznym albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

Firma powinna pamiętać, że oba dokumenty należy przedstawić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Pierwszy wniosek

Procedura ubiegania się o dofinansowanie przebiega w nieco odmienny sposób, jeśli pracodawca składa wniosek po raz pierwszy. Wraz z nim musi przedstawić dane o firmie zawierające:

● pełną nazwę oraz jej skrót (o ile posiada),

● numery: REGON i NIP,

● adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

● adres do korespondencji

● imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada), osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem.

Do pierwszego wniosku należy też dołączyć kopie aktualnych dokumentów potwierdzających nazwę i numery REGON i NIP przedsiębiorstwa oraz upoważnienie osoby przesyłającej te dane do występowania w imieniu pracodawcy.