W przedstawionej sytuacji każdy ze wspólników jest płatnikiem składek sam za siebie i tym samym powinien opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Od 1 stycznia 2007 r. składka powinna być opłacana w wysokości 1,80 proc. podstawy wymiaru. Jeżeli składka na ubezpieczenie wypadkowe była opłacana od innej podstawy (2 proc.), należy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS-u i wykazać składkę naliczoną od prawidłowej podstawy wymiaru.

Po złożeniu korekty dokumentów na koncie płatnika powstanie nadpłata składek, która może zostać przez niego zaliczona na poczet przyszłych składek. Wówczas płatnik opłacając składki za kolejny miesiąc pomniejszy kwotę należnych składek na ubezpieczenia o kwotę nadpłaty.

MICHAŁ JAROSIK

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6 i 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn.zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).