■ DOFINANSOWANIE WCZASÓW ZA GRANICĄ. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można dofinansowywać pracownikom wypoczynek nie tylko w kraju, ale także za granicą - takie rozwiązanie zawiera przyjęty przez Senat projekt nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że regulacje ograniczające dopłaty wyłącznie do wczasów krajowych są niezgodne z konstytucją.

Więcej www.senat.gov.pl

■ PRACODAWCY O POLITYCE PRORODZINNEJ. Konfederacja Pracodawców Polskich ocenia, że rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera zarówno rozwiązania dobre, jak i złe. Według KPP pozytywnym rozwiązaniem będzie m.in. możliwość finansowania z funduszu socjalnego (ZFŚS) kosztów ponoszonych przez pracowników dotyczących korzystania z niepublicznych żłobków lub przedszkoli. Jako niedobrą propozycję pracodawcy uznali zmianę zasad naliczania składek emerytalno-rentowych opłacanych przez budżet państwa za osoby pozostające na urlopach wychowawczych. Krytycznie ocenili także propozycję wydłużenia urlopów macierzyńskich.

Więcej www.kpp.org.pl

■ EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko ogłosił terminy przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, część pisemną egzaminu będą mieli 15 stycznia, a część praktyczną od 16 stycznia. Absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia, część pisemną egzaminu będą mieli 16 czerwca, a część praktyczną od 17 czerwca.

Więcej www.cke.edu.pl

■ CARITAS POMAGA UCZNIOM. Ponad trzy tysiące dzieci z ubogich rodzin, w większości ze szkół podstawowych, znajduje się na liście programu Skrzydła, prowadzonego przez Caritas Polska. Dzieci te oczekują na pomoc i wsparcie materialne w związku z rozpoczętym rokiem szkolnym. Celem programu Skrzydła jest objęcie kompleksową opieką najuboższych uczniów, a tym samym zwiększenie ich szans edukacyjnych. Obecnie opieką taką jest już objętych około 1,6 tys. dzieci.

Więcej www.caritas.pl