Policjant, który wskutek wypadku lub choroby doznał uszczerbku na zdrowiu, będzie mieć prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent poniesionej szkody.

Za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu policjant dostanie 740,74 zł odszkodowania. Będzie to więcej o 151,74 zł niż obecnie. Jeśli w następstwie wypadku lub choroby nastąpi dalsze pogorszenie stanu zdrowia, a tym samym stopień uszczerbku na zdrowiu będzie większy co najmniej o 10 punktów procentowych, to jednorazowe odszkodowanie zostanie zwiększone. Jeżeli okaże się, że policjant jest całkowicie niezdolny do pracy, wysokość odszkodowania zostanie zwiększona o 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Takie zmiany resort spraw wewnętrznych przedstawił w projekcie założeń do ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji. Ponadto proponuje, żeby prawo do zwiększenia jednorazowego odszkodowania przysługiwało osobom, które w wyniku wypadku lub choroby są niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Prawa do takiego odszkodowania nie będzie posiadać współmałżonek w przypadku orzeczonej separacji. Jeśli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek albo dziecko, to jego wysokość wynosić będzie 18-krotność przeciętnego uposażenia. Projekt ustawy wprowadzający te zmiany powinien być gotowy na początku 2010 roku.