UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Ciąża

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Od tej ogólnej zasady obowiązuje jedynie kilka wyjątków. Nie stosuje się jej do pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Natomiast umowa o pracę zawarta na dłuższy okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zasady tej nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży jest możliwe, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Pracodawca może zatem zwolnić dyscyplinarnie kobietę w ciąży, jeżeli ciężko naruszy ona swoje podstawowe obowiązki pracownicze, popełni przestępstwo, które uniemożliwia jej dalszą pracę na danym stanowisku (i jest ono oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem), lub z własnej winy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy. W takich sytuacjach zwolnienie będzie możliwe, jeśli reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy.

Z kolei rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca jest jednak obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

Pamiętaj! W okresie ciąży pracownicę można zwolnić w trybie dyscyplinarnym lub w razie upadłości, lub likwidacji firmy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz o innych uprawnieniach pracowniczych, takich jak:

Urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński

Urlop ojcowski

Urlop wychowawczy

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Wiek przedemerytalny

Pobieranie dopłat do pensji

Urlop wypoczynkowy

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Choroba pracownika

Działalność związkowa

Społeczny inspektor pracy

Działalność w przedstawicielstwach i izbach

Przestrzeganie organizacji pracy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 15 sposobów, jak można uniknąć zwolnienia przez pracodawcę.