W pierwszej połowie 2009 roku bezrobotni, którzy skorzystali z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, najwięcej firm otworzyli w branży budowlanej (27 proc.). Mimo że z raportu przeprowadzonego przez CEEC Research oraz KPMG wynika, że obecnie co druga firma budowlana ma mniej zamówień, niż przed rokiem. Firmy budowlane przewidują również, że wartość polskiego sektora budowlanego spadnie i ich przychody będą mniejsze, niż w roku ubiegłym. Powiatowe Urzędy Pracy zanim przyznają pieniądze na złożenie firmy sprawdzają wniosek o dotację również pod kątem merytorycznym:
- Bierzemy pod uwagę to, czy firma będzie miała dużą konkurencję oraz czy ma szanse na przetrwanie na rynku – wyjaśnia Maria Sowińska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Około 20 proc. wniosków o dotację jest odrzucana już na pierwszym etapie weryfikacji. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy. Jeśli bezrobotny zamknie firmę przed upływem roku jest zobowiązany zwrócić przyznaną mu kwotę. Pieniądze z dotacji powinny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w wysokości nie wyższej jednak, niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (ok.18 tys. zł).

Rosnące zainteresowanie 

Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy cieszy się coraz większym zainteresowaniem - wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). W tym roku z dotacji skorzystało już ponad 22 tys. bezrobotnych, o łącznej kwocie 386.100,7 tys. zł.
Najbardziej popularne rodzaje działalności w branży budowlanej dotyczą wykonywania robót związanych ze wznoszeniem budynków, robót wykończeniowych, tynkowania, posadzkarstwa, tapetowania i oblicowania ścian. Bezrobotni decydują się równie często na handel hurtowy i detaliczny (26 proc.). W tej sekcji wybieranymi dziedzinami była sprzedaż detaliczna odzieży oraz sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. W czołówce popularnych sektorów jest także przetwórstwo przemysłowe (9 proc.). Powstają firmy produkujące odzież i wyroby z drewna, korka (z wyłączeniem mebli) oraz słomy i materiałów używanych do wyplatania. Osoby decydujące się na działalność usługową (9 proc.) wybierają zwłaszcza na firmy fryzjerskie i kosmetyczne.

Niepopularne branże

Niewiele osób otworzyło firmę w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,7 proc.). Najmniej bezrobotnych zdecydowało się na działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (0,3 proc.), czy dostawą wody (gospodarowanie ściekami i odpadami – 0,1 proc.) oraz wytwarzaniem i zaopatrzaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych.