Wysokość i częstotliwość podwyższania wszystkich świadczeń objętych waloryzacją zależy od tego w jaki sposób są podwyższane emerytury i renty, które wypłaca ZUS. To dlatego, że podwyższanie świadczeń innych grup zawodowych (np. funkcjonariuszy służb mundurowych) i innych świadczeniobiorców (np. osób otrzymujących renty socjalne czy zasiłki przedemerytalne) zależy od sposobu podwyższania świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Dla kogo podwyżka

Marcowa podwyżka będzie więc dotyczyć: 

• 7,5 mln osób otrzymujących emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne,
• 245 tys. osób otrzymujących z ZUS renty socjalne,
• 160 tys. osób otrzymujących z ZUS zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
• 1,45 mln osób otrzymujących emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• około 350 tys. świadczeniobiorców tzw. służb mundurowych tj.:
- żołnierzy i ich rodzin,
- funkcjonariuszy i ich rodzin, m.in. funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
- funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin

W sumie podwyżki świadczeń w marcu otrzyma 9,8 mln osób.