Trzynasta pensja

Jednym z dodatkowych świadczeń pracowniczych jest trzynaste miesięczne wynagrodzenie, czyli tzw. trzynastka. Z mocy prawa przysługuje ona pracownikom jednostek sfery budżetowej. Prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości nabywają oni po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy takiego okresu, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Trzynaste wynagrodzenie może być przyznane pracownikowi także jako stałe, obowiązkowe świadczenie, którego termin i wysokość wypłaty reguluje zakładowy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłaty trzynastki bez względu na okoliczności dotyczące pracodawcy lub pracownika. Może mieć ona jednak także charakter premii, która przysługuje pracownikom dopiero po spełnieniu określonych kryteriów. W takiej sytuacji pracodawca może ustalić kryteria otrzymania trzynastki dla całego zakładu pracy albo tylko dla części pracowników. W tym drugim przypadku musi jednak tak ustalić kryteria wypłaty i weryfikować je, aby nie narazić się na zarzut łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Pamiętaj! Pracownik sfery budżetowej musi przepracować u danego pracodawcy pełny rok kalendarzowy, aby uzyskać prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz więcej o świadczeniach dla pracowników:

Nagroda dla pracownika

Nagroda jubileuszowa

Premia regulaminowa i uznaniowa

Udział w zysku firmy

Dodatek funkcyjny i stażowy

Ekwiwalent za konserwację odzieży

Przeniesienie do innej pracy

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia

Odszkodowanie za wypadek

Praca w nocy

Finansowanie kosztów nauki

Dieta za podróż

Praca w godzinach nadliczbowych

Odszkodowanie z zakazu konkurencji

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 15 sposobów jak otrzymać dodatkową premię, ekwiwalent, dodatek do pensji.