Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych będzie rozpoczynał się w wojskowych komendach uzupełnień (WKU). Jeśli ochotnik zdecyduje się na służbę, będzie mógł za pośrednictwem WKU złożyć wniosek do dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe będą one składały wniosek bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni. Warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej oraz wzór wniosku zostały określone w projekcie rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, który trafił do konsultacji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana, które posiada obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Ponadto kandydat musi mieć ukończone co najmniej 18 lat, mieć wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia. Ze względu na oszczędności w armii, kandydaci do służby w korpusie szeregowym będą poddawani tym badaniom lekarskim dopiero po zakwalifikowaniu się do ośrodka szkoleniowego.